J. Chem. Soc. Pak, Vol.3, No.3, 1981

J. Organomet. Chem., 231 (1982) 151

J. Organomet. Chem., 288 (1985) 89

J. Organomet. Chem., 302 (1986) 307